НМЦ

ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ

Електронний посібник

 

ВФПО

ЗМІСТ

 

Вступ

Розділ 1. Теоретичні аспекти загальної екології

Тема 1.1. Екологія – теоретична основа раціонального природокористування

1.1.1. Еволюція взаємовідносин людини і природного середовища

1.1.2. Визначення, предмет, завдання екології

1.1.3. Історичний нарис, виникнення становлення та розвитку екології як науки

1.1.4. Сучасний стан, структура екології, її зв’язок з іншими дисциплінами

1.1.5. Екологія і сільське господарство

Тема 1.2. Біосфера і перетворювальна діяльність людини

1.2.1. Загальні властивості біосфери

1.2.2. Роль В.І. Вернадського у вивченні біосфери. Склад і функціонування біосфери, глобальні процеси у біосфері

1.2.3. Кругообіг речовин у біосфері

1.2.4. Трансформація енергії у біосфері. Продуктивність біосфери

1.2.5. Вплив антропогенного фактора на кругообіг речовин та енергії у біосфері

1.2.6. Ноосфера

1.2.7. Природні ресурси біосфери та їх використання

Тема 1.3. Організація і функціонування екологічних систем

1.3.1. Популяція як форма існування виду

1.3.2. Біоценоз, біогеоценоз, екосистема. Взаємодії в екологічних системах

1.3.3. Продуктивність та продукція екосистем. Сукцесії

1.3.4. Агроекосистеми та їх ознаки

Розділ 2. Практичні аспекти екології

Тема 2.1. Сучасні проблеми охорони природи в сільськогосподарському виробництві

2.1.1. Глобальні екологічні проблеми охорони природи, їх характеристика, шляхи і перспективи вирішення

2.1.2. Забруднення природного середовища як найважливіша екологічна проблема

2.1.3. Основні джерела забруднення природного середовища у сфері сільськогосподарського виробництва

Тема 2.2. Охорона атмосферного повітря

2.2.1. Значення атмосфери

2.2.2. Джерела і види забруднення атмосфери

2.2.3. Кліматичний аспект забруднення атмосфери

2.2.4. Шкідлива дія забрудненого повітря на людей, тварин, рослин

2.2.5. Стан повітряного середовища в Україні

2.2.6. Заходи боротьби із забрудненням атмосфери

2.2.7. Правова охорона атмосфери

Тема 2.3. Охорона і раціональне використання водних ресурсів

2.3.1. Водні ресурси планети, їх запаси і розподіл

2.3.2. Ресурси води України, області

2.3.3. Проблеми від зростання споживання води

2.3.4. Проблеми водних ресурсів і заходи, спрямовані на поліпшення джерел води. Забруднення води

2.3.5. Екологічний стан водойм України

2.3.6. Заходи щодо зменшення ступеня забруднення води. Нормативні вимоги до якості води

2.3.7. Правова охорона вод. Водний кодекс України (1995)

Тема 2.4. Охорона літосфери

2.4.1. Ґрунт – основний засіб виробництва в сільському господарстві. Охорона ґрунтів від виснаження

2.4.2. Ерозія ґрунтів, охорона ґрунтів від ерозії

2.4.3. Забруднення та засмічення ґрунтів

2.4.4. Меліорація земель та її екологічні наслідки

2.4.5. Сучасний стан ґрунтів України

2.4.6. Земельні ресурси України

2.4.7. Правова охорона земель. Земельний кодекс України (2001)

2.4.8. Охорона і раціональне використання земних надр

2.4.9. Кодекс України про надра (1994)

Тема 2.5. Охорона рослинного і тваринного світу

2.5.1. Значення рослин у житті людини

2.5.2. Рослинні ресурси України. Проблеми раціонального використання лісових ресурсів та їх охорона

2.5.3. Охорона природних кормових угідь

2.5.4. Охорона рослинного світу

2.5.5. Значення тварин у природі та житті людини

2.5.6. Причини вимирання тварин

2.5.7. Охорона тваринного світу

2.5.8. Червона книга. Заповідна справа

2.5.9. Правова охорона флори і фауни

Розділ 3. Організаційно-економічні аспекти раціонального природокористування

Тема 3.1. Організація сільськогосподарського виробництва на радіоактивно забруднених територіях

3.1.1. Сільськогосподарська радіоекологія. Джерела радіоактивного забруднення об’єктів довкілля та сільськогосподарського виробництва

3.1.2. Міграція радіонуклідів у довкіллі та об’єктах сільськогосподарського виробництва

3.1.3. Надходження та прогнозування надходження радіонуклідів у сільськогосподарські рослини і організми сільськогосподарських тварин

3.1.4. Основні принципи організації ведення сільського господарства на забруднених радіонуклідами територіях

3.1.5. Засоби зниження надходження радіонуклідів у сільськогосподарські рослини та в організми сільськогосподарських тварин

Тема 3.2. Довкілля та здоров’я населення

3.2.1. Якість природного середовища і здоров’я людей

3.2.2. Захворювання, пов’язані із забрудненням довкілля

3.2.3. Екологічно безпечні продукти харчування

3.2.4. Раціональне харчування

3.2.5. Якість води і стан здоров’я людей. Радіація і здоров’я

3.2.6. Профілактика радіоактивного забруднення харчових продуктів

3.2.7. Методи виведення шкідливих речовин з організму людини

Тема 3.3. Основи економіки природокористування

3.3.1.Економіка природокористування та її основні завдання

3.3.2.Природокористування, його види та принципи

3.3.3.Визначення якості та обсягу забруднень природного середовища

3.3.4.Екологічний моніторинг та його види

3.3.5.Екологізація економіки

3.3.6.Використання та переробка відходів. Біотехнологія

Тема 3.4. Організаційна та стратегічна системи раціонального природокористування

3.4.1. Взаємодія країн у справі збереження та відновлення довкілля

3.4.2. Організація служб охорони довкілля

3.4.3. Екологічне право

3.4.4. Екологічний менеджмент. Екологічний маркетинг

3.4.5. Екологічна освіта і виховання

3.4.6. Роль громадськості України в охороні довкілля

Словник екологічних термінів

На початок