НМЦ

ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ

Електронний посібник

 

ВФПО

ГЛОСАРІЙ

 

 

А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ь  Ю  Я

 

А

Агроекологіяце комплексна наукова дисципліна, об’єктом вивчення якої є агросфера планети, а предметом – взаємозв’язки людини з довкіллям у процесі сільськогосподарського виробництва, що вивчає вплив сільського господарства на природні комплекси, взаємозв’язки між компонентами агросистем і специфіки колообігу в них речовин, енергії та інформації під впливом техногенних навантажень.

Атмосфера – це газова оболонка, що оточує Землю.

 

Б

Біосфера – це оболонка життя – область існування живої речовини.

Біоценоз це біологічна система, що становить сукупність популяцій різних видів рослин, тварин та мікроорганізмів, які населяють певний біотоп.

Біологічне забруднення – організми, збудники захворювань рослин, тварин, людини, біологічна зброя, або катастрофічне зростання рослин чи тварин.

Біотехнологія – це практичне застосування в різних галузях  суспільного виробництва потрібних речовин на основі змін генетичного коду рослин, тварин, мікрооорганізмів.

 

В

Водні ресурсице придатні для використання води Землі: річкові, озерні, морські, підземні, ґрунтові води, водосховища, лід гірських і полярних льодовиків.

Відходибудь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються в процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їхній власник має позбутися шляхом утилізації чи знищенні.

 

Г

Гербіциди – це речовини, які використовують для вибіркового або суцільного знищення рослин (бур’янів).

Грей (Гр, Gy) - одиниця вимірювання поглинутої дози іонізуючого випромінювання в системі СІ.

Галактичне випромінювання являє собою потік частинок високої енергії, в якому зустрічаються практично всі відомі елементарні частинки - нейтрони, протони, електрони, мезони, мюони та інші.

ГДК полютанта – це такий вміст забруднювача в природному середовищі, за якого не знижується працездатність і не погіршується самопочуття людей, не завдається шкода їхньому здоров’ю в разі постійних контактів, а також відсутні негативні наслідки для нащадків.

 

Ґ

Ґрунт – це видозмінені під впливом живих організмів земля, котрі відрізняються від гірських порід складом мінеральної маси, значним вмістом специфічних органічних речовин (гумусу) і мають важливу відмінність – родючість, тобто здатність постачати рослинам необхідні для їх росту поживні речовини, воду і повітря.

 

Д

Деградація ґрунту – це зниження родючості ґрунту, викликане погіршенням його властивостей (руйнування структури, вимивання поживних речовин тощо.) внаслідок зміни умов ґрунтоутворення або господарської діяльності людини.

 

Е

Екологіяце наука про взаємовідносини живих організмів та їх угрупувань між собою та довкіллям.

Екосистема це сукупність різних видів рослин, тварин та мікроорганізмів, які взаємодіють один з одним та навколишнім середовищем таким чином, що вся ця сукупність може зберігатися невизначено довго.

Ерозія ґрунтів – це процес руйнування верхніх найродючіших горизонтів ґрунтів.

Економіка природокористування – це нова галузь науки, що вивчає методи найефективнішого впливу людини на природу для підтримання динамічної рівноваги, кругообігу речовин у природі.

Екологічний моніторинг (від лат. monitor – попереджає, остерігає) – це система спостережень, оцінка і контроль стану довкілля для вироблення заходів та його захист, раціональне використання природних ресурсів, передбачення критичних екологічних ситуацій та запобігання їх, прогнозування масштабів можливих змін.

Екологічні збитки – це зменшення корисності довкілля в результаті його антропогенної трансформації (насамперед забруднення), їх обчислюють за сумою різних витрат суспільства, пов’язаних зі змінами довкілля й поверненням його до колишнього стану.

Екологічний менеджмент – це система ефективного управління природоохоронною діяльністю з використанням нових підходів, на базі адміністративних механізмів управління та економічного стимулювання.

Екологічний маркетингце дослідження екологічного стану довкілля, ресурсу підприємства, продукції.

Екологічна експертизаце оцінка впливів на довкілля й здоров’я людей усіх видів господарської діяльності та відповідності цієї діяльності чинним нормам і законам з охорони довкілля, вимогам екологічної безпеки суспільства.

Екологічна освіта цілеспрямовано організований, планово і систематично здійснюваний процес засвоєння екологічних знань, умінь і навичок.

Екологічна культура це здатність людини відчувати живе буття світу, приміряти і пристосовувати його до себе, взаємоузгоджувати власні потреби й устрій природного довкілля.

 

З

Забруднення – небажана зміна фізичних, хімічних або біологічних характеристик повітря, землі та води, яке може нині або в недалекому майбутньому мати несприятливий вплив на життя людини, рослин і тварин, умови життя та культурну спадщину, виснажувати або псувати сировинні ресурси.

Забруднення атмосферного повітря – це будь-яка зміна складу і властивостей повітря, що негативно впливає на здоров’я людей і тварин, стан рослинного покриву та екосистеми.

Заказники – це природна територія або акваторія, що виділена для збереження окремого природного комплексу або навіть окремого його компонента.

Здоров’я – це природний стан організму, що перебуває в повній рівновазі з біосферою і характеризується відсутністю будь-яких патологічних змін.

Здоров’я це стан повного фізичного, духовного і соціального добробуту, а не лише відсутність захворювання чи фізичних дефектів.

 

К

Кислотні опади – це одна з важливих екологічних проблем, з якою пов’язують окислення природного середовища, – кислотні дощі.

 

М

Механічне забрудненнявикинуті як непридатні, спрацьовані тверді частки та предмети.

 

Н

Навколишне середовищета частина земної природи, з якою людське суспільство безпосередньо взаємодіє у своєму житті та виробничій діяльності.

Ноосфераце якісно нова форма організації біосфери, яка формується внаслідок її взаємодії з людським суспільством.

 

О

Очищення стічних вод - це руйнування або видалення з них забруднювачів і знищення в них хвороботворних мікробів.

Отруєння (токсикози) – одна з найпоширеніших реакцій організму на вплив антропогенних факторів.

 

П

Продуктивність біосферице здатність живої речовини створювати, трансформувати й нагромаджувати органічну речовину.

Пестицидице речовини синтезовані та використовувані для контролю чисельності небажаних живих організмів у екосистемах.

Природний заповідникце територія, яка виділяється для охорони в природному стані типових або унікальних для даної ландшафтної зони природних комплексів з усіма її компонентами.

Пам’ятки природице окремі унікальні природні ділянки, які мають особливе наукове естетичне або пізнавальне значення.

Природне випромінюванняце складова частина біосфери, екологічний фактор, який впливає на всі живі організми і створює таким чином природний радіаційний фон.

«Порядок денний на ХХІ століття»всесвітній план дій з метою сталого розвитку, під котрим слід розуміти таку модель соціально-економічного поступу суспільства, коли життєві потреби людей будуть задовольнятися з урахуванням прав майбутніх поколінь на життя в здоровому та невиснаженому природному середовищі.

 

Р

Рекультивація земельповне або часткове відновлення ландшафту та родючості ґрунту, порушених попередньою господарською діяльністю, добуванням корисних копалин, будівництвом і т. ін.

 

С

Сучасна екологіяце нова комплексна наука про виживання в довкіллі, завдання якої – пізнання законів розвитку й функціонування біосфери, як цілісної системи під впливом природних і головне, антропогенних факторів, а також визначення шляхів ефективної коеволюції техносфери й біосфери.

Сукцесіями називають поступові необоротні зміни складу та структури біогеоценозу, що спричинюються зовнішніми або внутрішніми факторами.

Стійке забруднення – забруднювачі, які не руйнуються упродовж тривалого часу, не усувається їх шкідлива дія самою природою.

Смогице димні тумани, які виникають під час  хімічної реакції, що відбуваються безпосередньо в повітрі.

Самоочищення водице нейтралізація стічних вод, випадіння в осад твердих забруднювачів, хімічні, біологічні та інші природні процеси, що сприяють видаленню з водойми забруднювачів і поверненню води до її первісного стану.

Сільськогосподарська радіоекологіяце розділ екології, що вивчає концентрацію та міграцію радіоактивних речовин в об’єктах сільськогосподарського виробництва і вплив їх іонізуючого випромінювання на сільськогосподарські рослини і тварини.

Сільськогосподарські заходи – це облік культур, які вирощують, технологія обробітку ґрунту з урахуванням використання добрив та технологія зберігання сільськогосподарської продукції, яку використовують як сировину для харчових виробництв.

 

Т

Трансформація енергії в біосферіце перетворення енергії Сонця в енергію живих зв’язків.

 

Ф

Фізичне забруднення – зміни теплових, електричних, радіаційних та світлових полів у природному середовищі.

 

Х

Хімічне забруднення – хімічні елементи і сполуки штучного походження.

Харчуванняодна з головних функцій організму, що забезпечують процес життєдіяльності.

 

Ч

Чисельністьце кількість особин, з яких складається популяція.

Червона книгаофіційний документ, який містить систематизовані відомості про рослини і тварини світу чи окремих регіонів, стан яких викликає стурбованість за їх майбутнє.

 

Щ

Щільність популяцій це середня кількість особин, що припадає на одиницю простору.

На початок