НМЦ

ГЕОДЕЗІЯ

І частина

Електронний посібник

 

ВФПО

ЗМІСТ

 

Вступ

1. Геодезичні вимірювання на земній поверхні

1.1. Відображення поверхні Землі в цілому і по частинах

1.1.1. Поняття про форму і розміри Землі

1.1.2. Елементи вимірювань на місцевості. Одиниці мір

1.1.3. План, карта, профіль

1.1.4. Закріплення ліній, їх провішування і вимірювання довжин

1.2. Масштаби

1.2.1. Поняття про масштаби планів

1.2.2. Лінійний масштаб

1.2.3. Поперечний масштаб

1.2.4. Визначення довжини лінії, виміряної на плані

1.3. Найпростіші способи знімання місцевості. Орієнтування ліній на

місцевості і плані

1.3.1. Суть знімання. Зйомка екером і мірною стрічкою

1.3.2. Поняття про орієнтування. Орієнтування ліній на місцевості і плані

1.3.3. Азимути і румби, зв’язок між ними. Визначення горизонтальних кутів по румбах і азимутах їх сторін

1.3.4. Дирекційний кут і зв’язок його з азимутом

2. Теодолітне знімання місцевості

2.1. Теодоліт, його будова

2.1.1. Суть теодолітного знімання

2.1.2. Стандарти та будова теодолітів

2.1.3. Перевірка теодолітів та їх юстування

2.1.4. Установлення теодоліта в робоче положення

2.1.5. Вимірювання кутів

2.1.6. Нитяний далекомір

2.2. Проведення теодолітного знімання

2.2.1. Побудова знімальної опорної мережі для теодолітного знімання

2.2.2. Визначення недоступних для вимірювання мірною стрічкою віддалей

2.2.3. Обєкти і методи знімання контурів ситуації

3. Обробка матеріалів теодолітного знімання

3.1. Обробка матеріалів теодолітної зйомки та складання плану

3.1.1. Плоскі прямокутні координати

3.1.2. Пряма та обернена геодезичні задачі

3.1.3. Послідовність камеральної обробки матеріалів теодолітної зйомки

3.1.4. Обробка кутових вимірювань у теодолітних ходах

3.1.5. Визначення дирекційних кутів та румбів сторін теодолітного ходу

3.1.6. Обчислення та урівнювання приростків координат

3.1.7. Обчислення координат точок теодолітних ходів

3.1.8. Складання плану теодолітної зйомки

4. Визначення площ

4.1. Методи визначення площ. Визначення площ землекористувань та землеволодінь

4.1.1. Аналітичний спосіб визначення площ

4.1.2. Графічний спосіб визначення площ

4.1.3. Визначення площ палетками

4.1.4. Механічний спосіб визначення площ

4.1.5. Ціна поділки планіметра, її визначення

4.1.6. Визначення загальної площі землекористувань, складання контурної,

зведеної експлікації та кальки контурів

5. Нівелювальні роботи

5.1. Загальні відомості про нівелювання

5.1.1. Абсолютні та відносні висоти, перевищення

5.1.2. Рельєф та відображення його на плані

5.1.3. Види і способи нівелювання

5.1.4. Складне нівелювання

5.1.5. Вплив рефракції та кривизни Землі на точність нівелювання

5.1.6. Державна нівелірна сітка. Марки та репери

5.1.7. Нівеліри, їх будова, перевірки

5.1.8. Нівелірні рейки та їх дослідження

5.1.9. Прив’язка нівелірних ходів до марок і реперів

5.1.10. Нівелювання IV класу

5.2. Проведення технічного нівелювання

5.2.1. Суть технічного нівелювання

5.2.2. Підготовчі роботи для технічного нівелювання траси

5.2.3. Розбивка кругових кривих

5.2.4. Розбивка поперечних профілів

5.2.5. Поздовжньо-поперечне нівелювання траси

5.2.6. Пікетажний журнал

5.2.7. Визначення нев’язок у перевищеннях полігону і ходу

5.2.8. Вирахування висот за допомогою перевищень та горизонту приладу

5.2.9. Побудова профілю траси

5.2.10. Нанесення на профіль вирахуваних відміток проектної лінії

5.2.11. Нівелювання поверхні по квадратах

5.2.12. Розвязування геодезичних задач на топокарті

6. Тахеометричне знімання

6.1. Загальні поняття про тахеометричне знімання місцевості

6.1.1. Суть тахеометричного знімання. Прилади для тахеометричного знімання місцевості

6.1.2. Перевірки тахеометрів

6.1.3. Вертикальний круг тахеометра. Вимірювання кутів нахилу

6.2. Проведення тахеометричного знімання

6.2.1. Створення знімальної геодезичної мережі під час тахеометричного знімання

6.2.2. Знімання ситуації і рельєфу місцевості

6.2.3. Проведення тахеометричного знімання

6.2.4. Камеральна обробка польових вимірювань

6.2.5. Складання топографічного плану тахеометричного знімання

7. Теорія похибок вимірювань

7.1. Рівноточні вимірювання

7.1.1. Загальні відомості про похибки вимірювань, види та їх властивості

7.1.2. Середня квадратична похибка окремого вимірювання та середнього арифметичного

7.1.3. Визначення середньої квадратичної похибки одного виміру із ряду рівноточних вимірювань

7.1.4. Обробка ряду рівноточних вимірів з оцінкою точності вимірювань

7.2. Нерівноточні вимірювання

7.2.1. Нерівноточні вимірювання, їх вага. Середня квадратична похибка одиниці ваги

7.2.2. Середня квадратична похибка вагового середнього

8. Плоскі прямокутні координати Гауса

8.1. Загальні поняття про картографічні проєкції

8.1.1. Класифікація картографічних проєкцій

8.1.2. Система географічних координат

8.1.3. Рівнокутна поперечно-циліндрична проєкція Гауса

8.2. Плоскі прямокутні координати Гауса

8.2.1. Суть та принципи побудови системи Гауса. Шестиградусні та триградусні зони

8.2.2. Спотворення довжин ліній і площ у проєкції Гауса

8.2.3. Перекриття зон

8.3. Розграфлення та номенклатура листів топографічних карт і планів

8.3.1. Визначення номенклатури листів карт масштабу 1:1 000 000

8.3.2. Визначення номенклатури листів карт масштабу 1:500 000, 1:300 000, 1:200 000,

1:100 000

9. Топоргафічні плани і карти

9.1. Топографічні карти і плани, їх зміст та призначення

9.1.1. Призначення, класифікація та зміст топографічних карт і планів

9.1.2. Умовні знаки на топографічних картах і планах

9.1.3. Математична основа та поза рамкове оформлення карт і планів

9.2. Користування топографічними картами та планами

9.2.1. Орієнтування плану або карти. Визначення напряму лінії заданої на карті або плані

9.2.2. Визначення географічних та прямокутних координат точок заданих на топографічній карті або плані

9.2.3. Масштаб закладень

Список використаних джерел

 

На початок